STRONA GŁÓWNA | ZOSTAŃ KLUBOWICZEM | SKLEP | KONTAKT | REDAKCJA

                   


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystania z 

Serwisu Klub Zdrowi Organicznie

 

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2: Definicje

Rozdział 3: Rejestracja w Serwisie www.zdrowi.org 

Rozdział 4: Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.zdrowi.org  

Rozdział 5: Warunki zawarcia i rozwiązywania umów

Rozdział 6: Postępowanie reklamacyjne

Rozdział 7: Dane osobowe polityka prywatności

Rozdział 8: Prawa autorskie

Rozdział 9: Odpowiedzialność

Rozdział 10:Postanowienia końcowe


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Serwis Klub Zdrowi Organicznie (zwany dalej Serwis www.zdrowi.org) jest portalem internetowym dostępnym pod adresem www.zdrowi.org i jego subdomenami.  Jest portalem  prozdrowotnym i proekologicznym umożliwiającym swoim Użytkownikom uzyskanie informacji o zdrowym stylu życia,  wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i informacji na swój temat oraz korzystanie z produktów i usług oferowanych przez ADMINISTRATORA i Partnerów Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu www.zdrowi.org oraz domeny www.zdrowi.org jest firma KATARZYNA SEKUŁA z siedzibą  w Warszawie, Osiedle Przyjaźń 5/12,13, REGON 146566493, NIP 5222859211, zwana dalej ADMINISTRATOR. 
 3. Regulamin Serwisu www.zdrowi.org  - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki  użytkowania Serwisu www.zdrowi.org , prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i w sposób konwencjonalny, zasady ochrony danych osobowych, warunki przesyłania informacji handlowych, zasady określające zakres odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Rozdział 2. Definicje

§2

Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów i funkcji Serwisu www.zdrowi.org.
 2. Klubowicz – Użytkownik, który poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej zobowiązał się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i uzyskał dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną lub z usług świadczonych w sposób konwencjonalny przez Serwis www.zdrowi.org na warunkach określonych w Regulaminie. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem  Serwisu www.zdrowi.org jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Administrator – firma Katarzyna Sekuła z siedzibą w Warszawie.
 4. Partner Serwisu - dostawca towarów lub usług ­przeznaczonych dla Użytkowników, dostarczanych za pośrednictwem Serwisu www.zdrowi.org lub na zlecenie ADMINISTRATORA, na rynkowych lub preferencyjnych warunkach, lub w celu współpracy gospodarczej.
 5. Zasoby serwisu – informacje, usługi, funkcje zawarte w serwisie.
 6. Subdomena – dostępny tylko Klubowiczom, indywidualny adres internetowy w domenie www.zdrowi.org, zawierający nazwę Klubowicza przez niego nadaną podczas rejestracji.
 7. Wizytówka elektroniczna – zakładka na stronie w subdomenie Klubowicza zawierająca jego imię i nazwisko, oraz inne funkcje jak: logowanie na podstronę  klubową, przekierowanie na jego profil, przekierowanie na podstronę „zostań klubowiczem”;
 8. Profil  - podstrona w subdomenie Klubowicza, na której za pośrednictwem ADMINISTRATORA może on umieścić na warunkach określonych w Regulaminie swoje zdjęcie, informacje o sobie, hobby, pracy, biznesie, itp.     
 9. Usługi - usługi oferowane użytkownikom Serwisu www.zdrowi.org świadczone przez ADMINISTRATORA na zasadach określonych Regulaminem;

10.  Administrator Bezpieczeństwa Danych – Administrator serwisu www.zdrowi.org

11.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Jacek Sekuła pełnomocnik Administratora  

12.  Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 16.08.2007 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1095).

Rozdział 3. Rejestracja w Serwisie www.zdrowi.org

§3

 1. Rejestracja w Serwisie www.zdrowi.org oznacza akceptację Regulaminu i tym samym zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik rejestruje się w celu subskrypcji newslettera, lub uzyskania statusu Klubowicza.
 2. Procedura rejestracji w celu subskrypcji newslettera: a/ przesłanie do Administratora wypełnionego formularza rejestracyjnego po zaakceptowaniu Regulaminu, b/ email potwierdzający rejestrację wysłany  przez Administratora.
 3. Procedura rejestracji w celu uzyskania statusu Klubowicza: a/przesłanie do Administratora wypełnionego wniosku rejestracyjnego po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu www.zdrowi.org oraz Regulaminu sklepu Klubu Zdrowi Organicznie b/ email potwierdzający rejestrację wysłany  przez Administratora. c/ przesłanie przez Klubowicza do Administratora nazwy jego subdomeny w www.akunapolska.pl 
 4. Rejestrując się w Serwisie www.zdrowi.org  Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do rozwiązania umowy przesyłając wiadomość email „za potwierdzeniem” do Administratora.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy akceptacji niniejszego Regulaminu podczas rejestracji w Serwisie www.zdrowi.org. Administrator przetwarza dane użytkownika zgodnie z Regulaminem  oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie www.zdrowi.org możliwe jest wobec Użytkownika, który: a/  zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść  Regulaminu, b/  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu c) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym, d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych aktualnościach w Serwisie www.zdrowi.org, przerwach technicznych w działaniu serwisu www.zdrowi.org, zmianach w Regulaminie. W przypadku Klubowicza wyraża on zgodę na prezentację danych osobowych w Elektronicznej wizytówce i Profilu.

Rozdział 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.zdrowi.org

§4

 1. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu Użytkownikowi drogą elektroniczną zasobów Serwisu www.zdrowi.org, oraz linkowanie do portali i sklepów Partnerów Produktowych, z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy. Usługi świadczone przez Administratora mogą być płatne lub bezpłatnie. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, jak również możliwość stosowania różnych cen w wybranych przez siebie okresach. Informacje o zmianach Administrator będzie przesyłał na podane adresy e-mail i taka forma uznana jest za obowiązującą.
 2. Pakiet Klubowy  to usługa przeznaczona jest dla Użytkownika, który uzyskał status Klubowicza oraz zawarł umowę współpracy z firmą AKUNA POLSKA. Pakiet Klubowy obejmuje newsletter, wizytówkę  elektroniczną, profil Użytkownika, oraz przekierowanie na subdomenę lub konto Klubowicza w sklepie Klubu Zdrowi Organicznie i na  www.akunapolska.pl, ewentualnie przekierowanie na  inne portale, sklepy internetowe, z którymi Administrator podjął współpracę. Subdomena może być zakładana tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Klubowicz ma prawo wybrać początek adresu subdomeny, nie ma możliwości rejestracji dwóch tych samych subdomen. Klubowicz nie może używać w nazwie subdomeny nazw towarowych (lub ich pochodnych) ani innych zwrotów, które są sprzeczne z interesem Administratora lub Partnerów Serwisu, lub są sprzeczne z normami obyczajowymi i społecznymi. Nie można także używać zwrotów sugerujących, iż subdomena jest sklepem internetowym (np. shop,  sklep, zakupy). W Profilu Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo: wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości lub zablokować subdomenę Użytkownika do wyjaśnienia sprawy, lub skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 5. ust. 2. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. W profilu Klubowicz nie może promować innych portali, sklepów i firm  jeżeli ich produkty i usługi są konkurencyjne do produktów i usług promowanych w Serwisie www.zdrowi.org.
 3. Newsletter - w ramach której Administrator za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła Użytkownikowi informacje z Serwisu www.zdrowi.org  oraz informacje handlowe, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zamówienie usługi Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych przesyłek zawierających oferty Administratora i jego partnerów, oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach (informacje handlowe).
 4. Każdy Newsletter z informacją handlową wyraźnie ją wyodrębnia i w sposób nie budzący wątpliwości oznacza jej handlowy charakter. Informacja handlowa zawiera oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana oraz jego adresy elektroniczne. Opis form działalności promocyjnej oraz jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są składnikiem oferty, wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez rozwiązanie umowy zgodnie z trybem rozwiązywania umowy określonym niniejszym Regulaminem.

Rozdział 5. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy

§5

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę, którą może w każdej chwili rozwiązać poprzez przesłanie do Administratora wiadomości email z wiadomością o rozwiązaniu umowy.  Administrator może ją rozwiązać drogą oświadczenia wysłanego na podany adres e-mail. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 72 godziny.
 2. Umowa o świadczenie Pakietu Klubowego zawarta jest na czas nieokreślony. Datą zawarcia umowy jest spełnienie wszystkich warunków rejestracji dla Klubowicza. Rozwiązanie umowy przez Klubowicza następuje poprzez przesłanie do Administratora wiadomości email z wiadomością o rozwiązaniu umowy. Administrator może rozwiązać umowę w przypadku złamania Regulaminu przez Użytkownika lub zaprzestania działalności Serwisu www.zdrowi.org.  Administrator rozwiązuje Umowę poprzez wysłanie wymówienia e-mailem i skasowanie Pakietu Klubowego. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 72 godziny.  Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu www.zdrowi.org i Administratora oraz Partnerów serwisu

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne

§6

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 2.  Reklamacje składane do Administratora dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu www.zdrowi.org nie będą rozpatrywane. Administrator nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

      Rozdział 7. Dane osobowe, polityka prywatności

§7 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
 2. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie www.zdrowi.org, i mogą być przetwarzane przez administratora w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Administratora (administratora danych).
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Serwisie www.zdrowi.org  został zakończony ze względu na działania niedozwolone Regulaminem, Administrator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 5. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Administrator może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Administratorem w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Administrator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Administratora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 6. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu www.zdrowi.org.  W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne rozwiązanie z nim umowy. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 7. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: a/ powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu www.zdrowi.org oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, b/  przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji  wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, c/ powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie www.zdrowi.org i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: a/ oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, umieszczania informacji i linków do stron szkodliwych, b/ zamieszczania w Serwisie www.zdrowi.org treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Użytkownik publikując treść stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich  oświadcza, że jest jej autorem lub jest uprawniony do eksploatacji utworu co najmniej w zakresie określonym treścią niniejszego Regulaminu na podstawie zawartej z Autorem umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Profilu. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z prospołecznym i prozdrowotnym charakterem Serwisu www.zdrowi.org.
 10.  Administrator może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

11.   Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia treści w Profilu, których treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu www.zdrowi.org lub szkodzi innym Użytkownikom serwisu

Rozdział 8. Prawa autorskie

§8 

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Serwisie www.zdrowi.org wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Serwisie www.zdrowi.org  w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 2.  Użytkownik publikujący w Serwisie www.zdrowi.org treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z serwisu www.zdrowi.org tych treści).
 3. Użytkownik udziela Administratorowi prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. pytań i odpowiedzi, dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

Rozdział 9. Odpowiedzialność

§9 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie www.zdrowi.org przez Użytkownika.
 2.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie www.zdrowi.org, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3.  Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu www.zdrowi.org i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne na ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu www.zdrowi.org produkty i usługi nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych przez Partnerów Sewisu produktów i usług. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu www.zdrowi.org, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu www.zdrowi.org w całości albo w części.
 6. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu www.zdrowi.org
 8. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie www.zdrowi.org.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje odsyłacz zamieszczany przez niego w Serwisie www.zdrowi.org.
 9.  Serwis Zdrowi.org ma charakter informacyjny. Stosowanie ich odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność  Użytkownika serwisu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące diety, samopoczucia, czy dolegliwości skontaktuj się z lekarzem. 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§10

 1. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi/konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie praw konsumentów.
 2. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w przypadku zamówienia usług płatnych.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie www.zdrowi.org należą do Admistratora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).
 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Administrator zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.   Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte z datą powiadomienia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu www.zdrowi.org , w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw na inny podmiot  oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.
 6. Serwis www.zdrowi.org  ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Serwis www.zdrowi.org jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia email od Administratora.
 8. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu www.zdrowi.org , które mogą być spowodowane siłą wyższą (m.in. awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki,praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań).
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Administratora.

10.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie www.zdrowi.org  Jest dostępny w siedzibie Administratora i na stronie www.zdrowi.org


Uwaga! Treści serwisu Zdrowi.org mają charakter informacyjny i stosowanie ich odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika serwisu.
Informacje te nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem, służyć samodiagnozie lub samoleczeniu.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia - skonsultuj się z lekarzem.